Activities/Services
Employment Opportunities
Last Updated On Nov 22 2017 12:40PM
[ Printable Version ] 
     Advertisement for the post of Principal to the Affiliated Colleges
  • Advertisement for the post of Teaching posts to the Affiliated Colleges
Non-Teaching

Important Instructions for Recruitment of Administrative Staff


सोलापूर विद्यापीठाच्या विविध शिक्षकेतर पदाच्या भरती प्रक्रियेच्या दि.२५ व दि.२६/०६/२०१६ रोजी होणाऱ्या लेखी परीक्षेबाबतचे जाहीर निवेदन
 
दि.२५ व दि.२६/०६/२०१६ रोजी होणाऱ्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र झालेल्या व अपात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी.
 श्री. गणेश खंडू शिंदे यांच्या अर्जासंदर्भात सूचना

गट “क” व “ड” संवर्गाच्या लेखी परीक्षेचे परीक्षा केंद्र, वेळापत्रक व बैठक व्यवस्था

अपंग उमेदवारांना लेखनिकाची सवलत देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे


दि.२५ व दि.२६/०६/२०१६ रोजी होणाऱ्या लेखी परीक्षेसाठी नमुना उत्तरपत्रिका (विद्यार्थ्याने नमुना उत्तरपत्रिका प्रथम संगणकावर डाऊनलोड करावी व नंतर पाहावी)

प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने पदनिहाय पात्र उमेदवारांची यादी

सन २०१२ मधील सेवायोजन कार्यालयाकडून प्राप्त यादीसंदर्भात सूचना

सेवायोजन कार्यालयाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांना आवेदन पत्र भरण्याबाबतच्या सूचना

दि.२५ व २६/०६/२०१६ रोजी झालेल्या खालील लेखी परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका व हरकती अंती सुधारीत उत्तरसूची:
अ.क्र. पदाचे नाव व पद क्रमांक प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी हरकती अंती सुधारीत उत्तरसूची
डाऊनलोड करण्यासाठी
१) भांडारपाल (पद क्र. २) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
२) प्रयोगशाळा परिचर (पद क्र.७) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
३) ग्रंथालय परिचर (पद क्र.८) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
४) शिपाई (पद क्र. १०) (सेट क्र.I) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
  शिपाई (पद क्र. १०) (सेट क्र.II) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
  शिपाई (पद क्र. १०) (सेट क्र.III) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
 
महत्वाची सूचना: उर्वरित पदांच्या प्रश्नपत्रिका व संभाव्य उत्तरसूची नंतर प्रसिध्द केली जाईल, याची नोंद घ्यावी.


संभाव्य सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी (Subject to Document Verification):
अ.क्र. पदाचे नाव व पद क्रमांक संभाव्य सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी (Subject to Document Verification) डाऊनलोड करण्यासाठी अपात्र उमेदवारांची यादी डाऊनलोड करण्यासाठी
१) भांडारपाल (पद क्र.२) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
२) प्रयोगशाळा परिचर (पद क्र.७) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
३) ग्रंथालय परिचर (पद क्र.८) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
४) शिपाई (पद क्र.१०) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
 
सूचना : संभाव्य सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीत (Subject to Document Verification) काही हरकती असल्यास त्या दि.०१/०७/२०१६ रोजी सायं.०५:०० पर्यंत est.section@sus.ac.in या ईमेल आयडीवर विद्यापीठास पाठवाव्यात.


दि.२५ व २६/०६/२०१६ रोजी झालेल्या खालील लेखी परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका व हरकती अंती सुधारीत उत्तरसूची:
अ.क्र. पदाचे नाव व पद क्रमांक प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी हरकती अंती सुधारीत  उत्तरसूची
डाऊनलोड करण्यासाठी
१) सांख्यिकी सहाय्यक (पद क्र.१) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
२) लघुटंकलेखक (पद क्र.३) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
३) प्रयोगशाळा सहाय्यक (पद क्र.४) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
 ४)       कनिष्ठ लिपिक
        (पद क्र.५)
(सेट क्र.I) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
(सेट क्र.II) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
(सेट क्र.III) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
५) रेकॉर्ड कीपर -नि-लिपिक (पद क्र.६) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
६) वाहनचालक (पद क्र.९) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
 
सूचना: वरील पदांच्या संभाव्य उत्तरसूचीसंदर्भात काही हरकती असल्यास आपल्या हरकती  संबंधित उमेदवाराने दि.०३/०७/२०१६ रोजी सायं. ०:०० पर्यंत रु.२५०/- विद्यापीठ कार्यालयात रोखीने अथवा सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, कोंडी शाखा, खाते क्र.3177057679 (IFSC Code:CBIN0282815) या खात्यात ऑनलाईन पध्दतीने जमा करुन त्याचा पुरावा हरकती सोबत हस्तपोच अथवा ईमेलद्वारे est.section@sus.ac.in सादर करावा.  अधिक माहितीकरिता “वर्ग ३ व ४ संवर्गातील भरती प्रक्रियेच्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरसूची संदर्भात सूचना” पाहावी.


वर्ग ३ व ४ संवर्गातील भरती प्रक्रियेच्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरसूची संदर्भात सूचना

हरकती अंती सुधारीत सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी (Subject to Document Verification):
अ.क्र. पदाचे नाव व पद क्रमांक अंतिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी डाऊनलोड करण्यासाठी
१) भांडारपाल (पद क्र.२) येथे क्लिक करा
२) प्रयोगशाळा परिचर (पद क्र.७) येथे क्लिक करा
३) ग्रंथालय परिचर (पद क्र.८) येथे क्लिक करा
४) शिपाई (पद क्र.१०) येथे क्लिक करा
सूचना: हरकती अंती सुधारीत सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीतील (Subject to Document Verification) उमेदवारांना कागदपत्रे तपासणीकरिता आमंत्रित करण्याची सूचना विद्यापीठ संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

हरकती अंती सुधारीत सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीतील गुणानुक्रमे उमेदवारांना कागदपत्रे तपासणी व पडताळणी करण्याकरिता उपस्थित राहण्याबाबत सूचना:
अ.क्र. पदाचे नाव व पद क्रमांक सूचना डाऊनलोड करण्यासाठी
१) प्रयोगशाळा परिचर (पद क्र.७) येथे क्लिक करा
२) ग्रंथालय परिचर (पद क्र.८) येथे क्लिक करा
३) शिपाई (पद क्र.१०) येथे क्लिक करा

दि.२५ व २६/०६/२०१६ रोजी झालेल्या खालील पदांच्या लेखी परीक्षेतून प्रात्यक्षिक परीक्षेकरिता पात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी:
अ.क्र. पदाचे नाव व पद क्रमांक यादी डाऊनलोड करण्यासाठी
१) सांख्यिकी सहाय्यक (पद क्र.१) येथे क्लिक करा
२) लघुटंकलेखक (पद क्र.३) येथे क्लिक करा
३) प्रयोगशाळा सहाय्यक (पद क्र.४) येथे क्लिक करा
४) कनिष्ठ लिपिक (पद क्र.५) येथे क्लिक करा
५) रेकॉर्डकीपर-नि-लिपिक (पद क्र.६) येथे क्लिक करा
६) वाहनचालक (पद क्र.९) येथे क्लिक करा

दि.११/०७/२०१६ रोजी झालेल्या खालील पदांच्या कागदपत्रे तपासणी / पडताळणी अंती अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी:
अ.क्र. पदाचे नाव व पद क्रमांक डाऊनलोड करण्यासाठी
१) प्रयोगशाळा परिचर (पद क्र.७) येथे क्लिक करा
२) ग्रंथालय परिचर (पद क्र.८) येथे क्लिक करा
३) शिपाई (पद क्र. १०) येथे क्लिक करा

लेखी परीक्षेतून प्रात्यक्षिक / व्यावसायिक परीक्षेकरिता पात्र झालेल्या उमेदवारांच्या प्रात्यक्षिक /व्यावसायिक परीक्षेचे वेळापत्रक, बैठक व्यवस्था, परीक्षेचे स्थळ व परीक्षेचे स्वरुप:
अ.क्र. पदाचे नाव व पद क्रमांक डाऊनलोड करण्यासाठी
१) सांख्यिकी सहाय्यक (पद क्र.१) येथे क्लिक करा
२) लघुटंकलेखक (पद क्र.३) येथे क्लिक करा
३) प्रयोगशाळा सहाय्यक (पद क्र.४) येथे क्लिक करा
४) कनिष्ठ लिपिक (पद क्र.५) येथे क्लिक करा
५) रेकॉर्ड कीपर-नि-लिपिक (पद क्र.६) येथे क्लिक करा
६) वाहनचालक (पद क्र.९) येथे क्लिक करा

प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदाच्या प्रात्यक्षिक / व्यावसायिक परीक्षेचे बॅचनुसार वेळापत्रक 

लेखी व प्रात्यक्षिक / व्यावसायिक परीक्षेतून गुण प्राप्त केलेल्या उमेदवारांची संभाव्य यादी :
अ.क्र. पदाचे नाव व पद क्रमांक संभाव्य यादी डाऊनलोड करण्यासाठी अपात्र उमेदवारांची यादी डाऊनलोड करण्यासाठी
१) सांख्यिकी सहाय्यक (पद क्र.१) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
२) लघुटंकलेखक (पद क्र.३) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
३) प्रयोगशाळा सहाय्यक (पद क्र.४) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
४) कनिष्ठ लिपिक (पद क्र.५) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
५) रेकॉर्ड कीपर-नि-लिपिक (पद क्र.६) येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
 
सूचना : लेखी व प्रात्यक्षिक / व्यावसायिक परीक्षेतून गुण प्राप्त केलेल्या उमेदवारांच्या यादीत काही हरकती असल्यास त्या दि.०४/०८/२०१६ रोजी सायं.०५:०० पर्यंत est.section@sus.ac.in या ईमेल आयडीवर विद्यापीठास पाठवाव्यात.


लेखी व प्रात्यक्षिक / व्यावसायिक परीक्षेतून गुण प्राप्त केलेल्या उमेदवारांची हरकती अंती अंतिम गुणवत्ता यादी (Subject to Document Verification):
अ.क्र. पदाचे नाव व पद क्रमांक यादी डाऊनलोड करण्यासाठी
१) सांख्यिकी सहाय्यक (पद क्र.१) येथे क्लिक करा
२) लघुटंकलेखक (पद क्र.३) येथे क्लिक करा
३) प्रयोगशाळा सहाय्यक (पद क्र.४) येथे क्लिक करा
४) कनिष्ठ लिपिक (पद क्र.५) येथे क्लिक करा
५) रेकॉर्ड कीपर-नि-लिपिक (पद क्र.६) येथे क्लिक करा

लेखी व प्रात्यक्षिक / व्यावसायिक परीक्षेत गुण प्राप्त केलेल्या उमेदवारांच्या हरकती अंती अंतिम गुणवत्ता यादीतील गुणानुक्रमे उमेदवारांना कागदपत्रे तपासणी व पडताळणी करण्याकरिता
दि.२३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सकाळी १०:३० वा. उपस्थित राहण्याबाबत सूचना:

 

अ.क्र. पदाचे नाव व पद क्रमांक सूचना डाऊनलोड करण्यासाठी
१) लघुटंकलेखक (पद क्र.३) येथे क्लिक करा
२) प्रयोगशाळा सहाय्यक (पद क्र.४) येथे क्लिक करा
३) कनिष्ठ लिपिक (पद क्र.५) येथे क्लिक करा
४) रेकॉर्ड कीपर-नि-लिपिक (पद क्र.६) येथे क्लिक करा


लेखी व प्रात्यक्षिक / व्यावसायिक परीक्षेत गुण प्राप्त केलेल्या उमेदवारांच्या हरकती अंती अंतिम गुणवत्ता यादीतील गुणानुक्रमे उमेदवारांना कागदपत्रे तपासणी व पडताळणी करण्याकरिता
दि.२३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सकाळी १०:३० वा. उपस्थित राहण्याबाबत सूचना:

 

अ.क्र. पदाचे नाव व पद क्रमांक सूचना डाऊनलोड करण्यासाठी
१)   सांख्यिकी सहाय्यक (पद क्र.१) येथे क्लिक करा

दि.//२०१६ रोजी झालेल्या खालील पदांच्या कागदपत्रे तपासणी / पडताळणी अंती अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी:
अ.क्र. पदाचे नाव व पद क्रमांक डाऊनलोड करण्यासाठी
१)  सांख्यिकी सहाय्यक (पद क्र.१) येथे क्लिक करा
२)  लघुटंकलेखक (पद क्र.३) येथे क्लिक करा
३)  प्रयोगशाळा सहाय्यक (पद क्र.४) येथे क्लिक करा
४)  कनिष्ठ लिपिक (पद क्र.५) येथे क्लिक करा
५)  रेकॉर्ड कीपर -नि - लिपिक (पद क्र.६) येथे क्लिक करा

 

            WALK IN INTERVIEW FOR TEACHING POSTS
    
   Walk  In Interview on 4th August 2016 at School of Physical Sciences.