Tentative Time-Table of MAR-2018
Last Updated On Jan 17 2018 6:01PM
[ Printable Version ]                                     EXAM SCHEDULE/TIME-TABLE
               Tentative Time-Table for Examinations to be held in MAR/APR-2018

महत्वाच्या सूचना :
१. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६, कलम ८८ नुसार सदरचे अंदाजित वेळापत्रक तयार करण्यात आलेले आहे. 
२. सदरचे अंदाजित वेळापत्रक विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक वर्षाचे नियोजन करण्यास उपयुक्त ठरेल. 
३. काही अपरिहार्य कारणास्तव सादर परीक्षा ह्या दर्शविलेल्या तारखेच्या आधी किंवा त्यानंतर घेण्यात येऊ शकतील.
सदरचा बदल विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. तसेच सादर बदलाबाबत विद्यापीठाचा निर्णय अंतिम राहील. 

 
FACULTY OF HUMANITIES : [मानवविज्ञान विद्याशाखा] 
[B.A., M.A., M.S.W.]

SR.NO. COURSES
1 B.A. SEM : I TO VI
2 M.A.SEM : I TO IV
3 M.S.W.SEM : I TO IV
4 M.A.(A.I.H.C. & A.) SEM : I TO IV
5 M.A.(RURAL DEVPT) SEM : I TO IV
6 M.A.(MASS COMM) SEM : I TO IV
7 M.A.(ECO) SEM : I TO IV [Campus]

FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT : [वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा]
[B.Com., B.B.A., B.C.A., M.Com., M.B.A., M.C.A., D.B.M., P.G.D.C.A.]


SR.NO. COURSES
1 B.COM SEM : I TO VI
2 M.COM.SEM : I TO IV
3 B.B.A.SEM : I TO VI
4 B.C.A.SEM : III TO VI
5 D.B.M.SEM : I AND II
6 P.G.D.C.A.SEM : I AND II
7 M.C.A.(COM) SEM : I TO V
8 M.COM.SEM : I TO IV (Campus)
9 M.B.A.SEM : I TO IV

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY :  [विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा] 
[B.Sc., M.Sc., M.C.A.]

SR.NO. COURSES
1 B.SC.(PLAIN) SEM : I TO VI
2 B.SC.(BIOTECH) SEM : I TO VI
3 B.SC.(ENTRE) SEM : I TO VI
4 B.SC.(E.C.S.) SEM : I TO VI
5 B.C.A.(SCI) SEM : I TO IV
6 M.C.A.(SCI) SEM : I TO V
7 M.SC.[A.G.P.M.] SEM : I TO IV
8 M.SC.[APPLIED GEOLOGY] SEM : I TO IV
9 M.SC.[BIOINFORMATICS] SEM : I TO IV
10 M.SC.[BOTANY] SEM : I TO IV
11 M.SC.[BIOTECHNOLOGY] SEM : I TO IV
12 M.SC.[CHEMISTRY] SEM : I TO IV
13 M.SC.[COMPUTER SCI] SEM : I TO IV
14 M.SC.[ELECTRONICS SCI] SEM : I TO IV
15 M.SC.[ENVIRONMENTAL SCI] SEM : I TO IV
16 M.SC.[ELECTRONICS] SEM : I TO IV
17 M.SC.[GENETICS] SEM : I TO IV
18 M.SC.[GEOGRAPHY] SEM : I TO IV
19 M.SC.[GEOINFORMATICS] SEM : I TO IV
20 M.SC.[PHYSICS-MATERIAL SCI] SEM : I TO IV
21 M.SC.[MATHAMATICS] SEM : I TO IV
22 M.SC.[MICROBIOLOGY] SEM : I TO IV
23 M.SC.[PHYSICS-APPLIED ELE] SEM : I TO IV
24 M.SC.[STATISTICS] SEM : I TO IV
25 M.SC.[ZOOLOGY] SEM : I TO IV
26 M.SC.[NANO-TECH] SEM : I TO IV

FACULTY OF INTERDISCIPLINARY STUDIES : [आंतर-विद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखा]
[B.A. LL.B., LL.M.]


SR.NO. COURSES
1 B.A.LL.B. & LL.B. SEM : I TO X
2 LL.M.SEM : I TO IV

FACULTY OF INTERDISCIPLINARY STUDIES : [आंतर-विद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखा]
[B.Ed., B.P.Ed., M.Ed., M.P.Ed.]

SR.NO. COURSES
1 B.Ed.SEM : I TO IV
2 B.P.Ed.SEM : I TO IV
3 M.Ed.SEM : I TO IV
4 M.P.Ed.SEM : I TO IV

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY :  [विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा] 
[B.Pharm., M.Pharm]

SR.NO. COURSES
1 B.PHARMACY SEM : I TO VIII
2 M.PHARMACY SEM : I & II 

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY :  [विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा] 
[F.E. to B.E., B. Archit., M.C.A., M.E.]

SR.NO. COURSES
1 B.ARCHITECTURE SEM : I TO VIII
2 M.C.A.(ENGG) PART : I & II
3 F.E.TO B.E. PART : I & II
4 M.E.SEM : I TO III